-

nuffnang

berminat?? click la kt image tu,..

01 April 2015

PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN

PENGENALAN
Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa.
Menurut Mak Soon Sang, dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengajaran, main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan sesuatu aktiviti secara berpura-pura di dalam keadaan terkawal. Pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berlandaskan prinsip belajar sambil bermain. Aktiviti bermain adalah kerja kanak-kanak.
Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum), belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat, menggembirakan dan bermakna
Permainan merupakan saluran yang boleh mengembangkan perkembangan kanak-kanak ke tahap yang optima. Oleh kerana permainan merupakan sesuatu kekuatan dan pengalaman yang penting menjadi asas dalam model pendidikan awal kanak-kanak.
DEFINISI MAIN
Main atau bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu. Dengan lain perkataan, kanak-kanak bermain bukan kerana ingin akan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu.
Bermain dianggap sebagai satu pekerjaan bagi kanak-kanak, tetapi bukanlah pekerjaan yang memerlukan hasil akhiran atau tujuan tertentu. Bermain juga bukanlah satu aktiviti yang dipaksa malah merupakan keinginan semulajadi kanak-kanak (Kraus, 1990). Lazimnya apabila sesuatu tugasan itu dianggap mudah, tugasan tersebut sering dirujuk sebagai mainan kanak-kanak memandangkan tidak wujudnya komplikasi dan merupakan nilai yang paling berharga buat perkembangan kanak-kanak.
Carr, dalam teori nya menyatakan, main adalah penting kepada kanak-kanak kerana main menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masing-masing (Kraus, 1990). Mengikut Carr, main merupakan pengalaman katartik, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan emosi yang negatif. Sebagai contoh kanak-kanak yang berusia empat tahun yang baru sahaja mendapat adik baru akan mengalami pengalaman negatif seperti penolakan kasih sayang dan perasaan permusuhan terhadap adik tersebut. Untuk perihal ini, main dikatakan dapat menyuarakan perasaan kecewa tersebut.
Menurut Caplan dan Caplan 1973, main sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan seseorang murid.
Dari aspek psikoanalisis, mengikut Freud pula, main memberi peluang kepada
kanak-kanak untuk memperolehi perasaan dapat mengawal keadaan yang dikatakan dapat membantu kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti sebenar (Kraua, 1990).
Almy (1984, Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambilkira tujuan bermain. Semasa bermain, mereka, bebas dari segala peraturan. Melalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan Rubin, Fein, dan Vendenberg (1983).
Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan, peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki, teka silang kata, kad-kad nombor, kad-kad bergambar, catur dan sebagainya. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan.
CIRI-CIRI MAIN DALAM P&P PRASEKOLAH
Pertama, main adalah motivasi dalaman. Lenyap dengan sendiri, berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. Kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta” . ( Fergus 1995,2).
Mengikut Vygotsky (1967) “Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, ia juga membantu dalam pembentukan ini. Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawal situasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain”. (Spodek et al. 1987, p. 181).
Jerome Singer (Spodek,1987) menganggap “imaginative play” sebagai usaha kanak-kanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan, kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif.
Secara ringkasnya, aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa. Dalam konteks main bebas, kanak-kanak dapat melatih bahasa yang baru dikuasai, mempelbagaikan perbendaharaan kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa. Selain itu, aktiviti main yang berlainan sama ada main sosial atau main kognitif juga akan memberangsangkan aspek-aspek perkembangan bahasa yang tertentu.
Dalam dunia pendidikan prasekolah, pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang digunapakai. Dalam konteks prasekolah di Malaysia, khususnya dari perspektif kurikulum, main atau bermain itu bukanlah main yang bebas tanpa perancangan tetapi main yang mempunyai unsur seperti:
i. main yang terancang
ii. main yang berstruktur
iii. main yang fleksibel
iv. memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif
Untuk itu dalam perancangan dan pelaksanaan bermain sambil belajar, main merupakan perkara penting dalam merealisasikan aktiviti bermain dalam pendidikan prasekolah, khususnya dalam membantu perkembangan kanak-kanak dan ianya tidak akan bermakna tanpa perancangan yang teratur. Antara perancangan adalah pemilihan bahan main samada bahan jenis menumpu atau mencapah. Banyak pendapat yang boleh menjadi panduan kepada penggunaan bahan main. Antara yang telah disebut oleh Hughes (1999) yang menyatakan
Divergent objects may guide children to numerous approaches, leading them to
appreciate the fact that problems may have multiple solutions.
Banyak kebaikan dalam penggunaan bahan mencapah dalam main. Antaranya ialah:
i. mengalakkan imaginasi
ii. memberi peluang kanak-kanak untuk mencipta dan mencuba
iii. menggalakkan kanak-kanak bekerjasama dan hubungan sosial
iv. membina keyakinan diri
v. berorientasikan proses bukan hasil, dan lain-lain kebaikan terutama yang banyak melibatkan jenis bahan seperti bahan kemahiran, bahan motor kasar, bahan manipulatif, bahan binaan, bahan peluahan kendiri dan bahan semulajadi.
Main bukan sahaja dianggap penting dewasa ini malah sejak dari dahulu lagi. Tidak hairan jika dalam abad ke 21, main diambil sebagai salah satu dari kaedah pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.
JENIS PERMAINAN
i) Permainan ‘solitary’
Kanak-kanak bermain sendirian dan tidak berkaitan dengan orang lain atau secara bebas. Permainan ini dianggap kebudak-budakan dan tidak matang. Tetapi pengkaji percaya, jenis permainan ini boleh dijadikan pengalaman yang matang dan menggembirakan.
ii.) Permainan ‘parallel’
Kanak-kanak bermain secara bebas dan bersendirian tetapi berhampiran dengan kanak-kanak lain. Misalnya,dua orang kanak-kanak mungkin bermain benda yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama.
iii) Permainan ‘associative’
Seorang kanak-kanak bersama kanak-kanak lain terlibat dalam aktiviti yang sama tetapi tidak ada kerjasama ataupun menjadikan minat sendiri kepada minat kumpulan. Misalnya, beberapa orang kanak-kanak mahu menjadi emak dan ayah dalam kumpulan tersebut. Guru perlu campur tangan dan memberi cadangan.
iv)Permainan ‘cooperative’
Seorang kanak-kanak bermain bersama kanak-kanak lain. Mereka saling lengkap melengkapi. Ada kerjasama dan tolak ansur. Minat sendiri dapat dijadikan minat kumpulan. Kurang campur tangan guru.
KEPENTINGAN BERMAIN DI PRASEKOLAH
Dalam bahagian ini, penulisan artikal hanya akan memberi penekanan terhadap pentingnya bermain di prasekolah mengikut aspek perkembangan yang tertentu sahaja. Terdapat banyak contoh untuk aktiviti bermain. Antara beberapa contoh aktiviti yang boleh dianggap sebagai main atau bermain adalah main drama, menyanyi, berlakon dan bercerita dan lain-lain contoh yang boleh dikategorikan di bawah definisi main. Drama yang digunapakai sebagai salah satu aktiviti di prasekolah boleh membina konsep kendiri yang positif kepada kanak-kanak dan memberikan kepada mereka pengalaman bahawa terdapat jawapan yang betul atau salah seperti kata McCaslin (2000).
“Drama builds positive self-concepts in children as they participate in experiences
that have no right or wrong answers”
Drama juga dapat menilai dan menghormati identiti tersendiri kanak-kanak dan ekspresi kreatif mereka. Disamping itu drama kreatif juga dapat menawarkan pembelajaran secara kerjasama dan berpasukan melalui perkongsian pengalaman (Heller,1996).
Verriour (1994) pula menyatakan drama membolehkan kanak-kanak menghasilkan situasi abstrak yang bermakna. Selari dengan penemuan mengenai drama sebagai salah satu aktiviti bermain yang banyak meninggalkan kesan positif, input aktiviti ini di dalam Kurikulum Prasekolah di bawah Komponen Kreativiti dan Estetika menunjukkan bermain bukan sesuatu yang tidak penting. Bukan juga sesuatu yang wujud untuk tujuan komersial. Malah merupakan satu aktiviti yang banyak memerlukan penglibatan aktif sehingga boleh dinyatakan idea serta ekspresi diri serta berupaya menggalakkan perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor disamping memupuk nilai estetika.
Selain dari drama, berlakon merupakan salah satu lagi aktiviti bermain yang lazim
dipraktikkan oleh guru di tadika. Sebagai contoh kanak-kanak berlakon dan berimaginasi bermain masak-masak seperti situasi yang sebenar dan dalam situasi sebegini, mengikut Wilhelm & Edminston (1998)
In creative drama, children act “as if” their imagined world were an actual world and
represent familiar feelings, thoughts, and actions for themselves rather than memorizing a script for an audience.
Terdapat banyak kajian terkini ke atas pentingnya bermain di kalangan kanak-kanak
tadika atau prasekolah ( Jensen,2000 ,2001; Shore, 1997; Christie, 2001; Frost, Wortham, & 2001).
Kajian mereka menyatakan “play is a scaffold for development, a vehicle for increasing neural structures, and a means by which all children practice skills they will need in later life.”
Banyak lagi kepentingan main dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yang berlaku secara langsung dan tidak langsung. Bahagian berikut ini akan menerangkan pentingnya bermain mengikut yang lebih spesifik berdasarkan perkembangan yang tertentu.
1) Bermain untuk Perkembangan fizikal.
Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka untuk bersenam. Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat, lebih yakin, dan boleh berdikari. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan, keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan (Berk, 1995; Fromberg, 2002; Holmes & Geiger, 2002; Mccune& Zanes,2001: Murata & Maeda, 2002; Santrock, 2003).
2) Bermain untuk Perkembangan Sosial dan Emosi
Dalam kehidupan sosial kanak-kanak, bermain adalah pencetus kepada pembentukan perkembangan serta kemahiran sosial dan emosi kanak. Sebagai contoh kanak-kanak dari pelbagai umur perlu bersosialisasi, sebagai peyumbang dalam kebudayaan masing-masing. Kajian (Rubin & Howe 1986; Creasey, Jarvis, & Berk, 1998) menunjukkan bahawa bermain dengan individu lain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyesuaikan perlakuan mereka dengan orang lain dan memberikan pendapat mereka sendiri. Main dikatakan dapat memberi kanak-kanak pengalaman yang kaya untuk meningkatkan kemahiran bersosial, mempunyai sensitiviti nilai dan keperluan orang lain, mengawal emosi, belajar mengawal diri sendiri dan juga boleh berkongsi kuasa.
3) Bermain untuk Perkembangan Kognitif
Kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak ( Kumar & Harizuka,1998: Lieberman, 1977) Mereka telah mengenalpasti kemajuan dalam penumpuan, kemahiran kesediaan, dan sikap ( McCune & Zanes, 2001: Smilansky & Shefatya, 1990); kreativiri dan pemikiran divergent (Dansky, 1980 ; Holmes & Geiger, 2002); pengambilan perspektif (perspective-taking) ( Burns & Brainerd,1979); memori ( Jensen, 1999, 2000; Gardner,1993). Jelas menunjukkan bahawa proses pembelajaran yang melibatkan operasi mental mengikut teori pembelajaran kognitif seperti Gagne, Ausubel dan Bruner ada kepentingannya di dalam aktiviti bermain.
Terdapat banyak lagi kepentingan main contohnya dalam perkembangan bahasa. Apapun jika main setakat untuk digunakan sebagai alat bermain dan bukan alat pembelajaran tidak akan meninggalkan kesan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Guru harus memainkan peranan yang penting dalam memberi panduan yang sepatutnya agar melalui bermain boleh menghasilkan pembelajaran optima kepada kanak-kanak.
Peranan Guru Dalam Menggalakkan Main
Morison ( 1995 ) menegaskan bahawa dalam menjayakan sesuatu permainan di pusat-pusat persekolahan, guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta persekitaran dan juga merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanak-kanak. Menurut Joan Packer Isenberg dan Mary Renck Jalongo (2003), sebagai langkah awal, untuk memastikan aktiviti bermain dapat digunakan dengan lebih berkesan, guru-guru perlu menyediakan diri terhadap realiti dalam pengajaran seperti :
i) Menyedari bahawa guru prasekolah akan dikelilingi oleh budaya yang pelbagai dan kemahuan-kemahuan dari pelbagai kumpulan kanak-kanak.
ii)Menyedari bahawa mengurus bilik darjah akan memerlukan keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara serentak, membuat beribu keputusan serta merta setiap hari dan berupaya menyesuaikan diri secepatnya dan menjadi fleksible kepada perubahan.
iii) Memahami bahawa mereka terpaksa meringkaskan pengalaman yang tidak langsung dan menjadikan ianya berguna dan bermakna serta menyeronokkan kepada kanak-kanak terutama kanak-kanak yang mempunyai latar belakang pendidikan yang agak kurang baik dan juga tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka.
iv) Mengetahui bahawa guru akan memasuki satu profesion yang kadang-kala mempengaruhi emosi dalam bidang yang mencabar ini terutama dalam hubungan interpersonal. Mereka mungkin merasa cepat letih terutama dari segi minda terhadap pelbagai program yang direncana dan dilaksanakan serentak.
v) Harus diingat bahawa guru yang terbaik adalah yang paling cepat belajar. Kecuali guru itu seorang yang ‘belajar sepanjang hayat’, di mana sentiasa mengambil berat terhadap kemajuan dan perkembangan profesionalisma dan menjadi seorang model pelajar yang mana kanak-kanak akan contohi dan keberkesanan ini lambat laun akan berkurangan.

05 November 2012

haziq danial

haziq danial.....

sebaris nama yg sangat istimewa...seistimewa pemiliknya... seorang anak yang sangat degil, tak hiraukan orang walau kene marah seteruk mana... first time aku masuk kelas haziq danial...dalam fikiran aku masa tu macam mana aku berdepan dgn haziq danial... time semua anak2 lain baca doa dia hanya terkebil dan fikirannya entah hilang ke mana, anak2 lain bercerita tentang diri mereka dia hanya menyepikan diri ...dan kadang2 dia membangkitkan kemarahan aku.....

tapi entah bila tanpa aku sedar haziq danial sedekit demi sedikit mula berubah dari seorang anak yang tak  pernah dengar cakap menjadi seorg yg taat... dari seorg yg tak pernah  pakai kopiah waktu sekolah kpd seorang yg memnta izin dari aku untuk bukak kopiah...dari seorg pendiam kpd seorang ceria...masih lg tergiang2 dia memanggil tcer2 sambil mulut kecilnya berceloteh yg kadang2 aku sendiri tak faham....dari seorg anak yg tak minat belajar kpd seorg anak yg beri tumpuan wktu aku bercakap...dari sorg kanak2 yg tak berminat untuk melakukan aktiviti kpd seorg kanak2 yg bersungguh2 dan bersemangat sewaktu melakukan sbrg aktiviti...

akhirnya waktu yg  plg digeruni guru2 ialah  'parents meet'( perjumpaan guru dengan  parents).. aku apatah lg dah tengah  praktikal  pastu kene jump parents then kene explan ttg anak diorang...sgt menakutkan....tapi sebenarnya ia merupakan  pengalaman yg amat berharga... sebelum ni aku ade jugak berckp dgn mama haziq danial tp hanya sepintas lalu...masa parents meet bnyk yg kterg bualkan... aku rasa terharu gler bila mama haziq danial ckp yg haziq danial selalu bercerita ttg aku dan haziq danial dah banyk berubah..skrg dia dah hepy nk  g tadika kalo dlu,bila nk g tadika sesuatu yg berat sgt bagi dia..kt rumah dah rajin buat homework, dah tak banyak main.....yang membuat aku mengalirkan air mata bila haziq danial cerita kat mama dia yg aku dah nak balik kampung  pastu tak datang dah sekolah...mama HD tanya: haziq sedih tak?
 haziq: sedih.....

memang segan tapi aku sendiri tak dpt nak tahan sebaknya dalam dada, air mata mengalir tanpa amaran.aku sendiri tak boleh huraikan..lg2 bila mama HD ucap terima kasih kt aku... hanya Allah je tahu perasaan aku masa tu..sedih sangat...

banyak sebenarnya yg aku belajar dari HD yg tidak aku  perolehi dalm dewan kuliah..bagi aku HD seorg anak yg bijak tp dia perlukan sesuatu yg membangkitkan semangat dia.. kdg2 HD tak perlukan hadiah  pom tp cuku dgn kte2 semangat, pujian, bila dia dpt mlakukan sesuatu kita mnta, bagi  pujian atau dorongan..insyaAllah dia akan selalu bersemangat untuk melakukan sesuatu...dan jika dia buat salah bagi penerangan kt dia kenapa ianya salah... 

bersambung......................
20 October 2012

praktikum time 3

assalamualaikum.....

korang tengah wat pe ye sekarang nih??? kalo rakyat kelantan mesti tengah layan bola kan? of cof la sebab aku pom tengah layan bola....go more kelate go more!!!!

sepatutnya aku dah berada kat rumah pada masa dan ketika ini...tapi tabahkan diri untuk terus lagi 2 hari praktikum....member2 aku semua dah berada kat kampung masing2.....ah bila ingatkan anak-anak aku kt sini rasa tak nak tinggal kan mereka lagi2 haziq danial...

seronok bila mama haziq danial cakap yang haziq danial selalu bercerita tentang aku kat rumah...hihihi...sayang haziq danial.....entah apa la yg menyebabkan dia suka kt aku...pada awal aku ganti kelas diorang...haziq danial la selalu kene marah kt aku...owh si haziq ni time baca doa ke solat ke..tak pernah nak baca, mulut je yg kumat kamit...kopiah pom tak pernah pakai walau teruk kene marah kt tcer paling garang kt tadika tu....

tapi sekarang baca dah kuat walau salah...kopiah dah pakai....pernah kot aku ter pap sekali time tu memang aku nak marah gler kt haziq danial.....tapi alhamdulillah sekarang dah banyak progress yg aku nampak dalam diri haziq danial....dia dah berminat untuk belajar...

paling aku happy bila aku tanya dia...haziq, tcer dah nak balik kampung tak boleh ngajar haziq dah lepas boleh tak?
haziq: tak boleh
aku: kenapa?
haziq: haziq nak tcer..haziq suka tcer...
aku: mana boleh tcer kene balik kg..kg tcer jauh...
haziq: alaa....nanti tcer penat..
aku: tcer naik kereta mane ade penat..
haziq: nanti haziq g rumah tcer la...
aku: macam mana nak pergi rumah tcer jauh..
haziq: haziq jalan kaki lar....

terharu....semoga haziq danial berjaya dunia akhirat...insyaAllah....

yeah................ kelate menang!!!!!!!!!!12 October 2012

praktikal time 2


amer hafiz 4 years... comey walau aku xangar dia..tapi sangat suka mengusik dia...hahahha

anak-anak aku sesi pagi...diorang tengah mengerjakan solat sunat dhuha...

wajah2 anakku sesi pagi...

ni la sekuntum bunga penyeri kelas aku...muhammad uwais....

2 anak yg baju pink kt depan dan sorang baju purple sof k2 adalah anak aku sesi  petang...diorang tengah mengerjakan solat zohor berjemaah...

ni la 10 orang anak lelaki aku sesi petang..lagi 2 tak masuk..masa ni kteorang tengah sambut bfday salah seorang anak tadika ni...untung jadi ckgu tadika tiap kali bfday anak murid dapat makan kek..hak3


praktikal time

assalamualaikum....................


lamanya aku tak update blog....banyak cter yg aku nak kongsi sehingga tak tahu nak mula dari mana...hak3...sekarang tinggal lagi seminggu untuk aku habis berpraktikal....tapi still tak boleh balik sebab pengetua tadika mintak aku dan member praktikal untuk sambung sehingga raya haji...sob3...memang nak balik kampung...tapi sedih nak tinggal kan anak-anak aku yang comey..lagi2 sejak anak aku dah bertambah...sekarang aku dah bekerja sampai petang...dan ditugaskan untuk mengajar anak 5 year untuk ganti tcer mereka yang baru bersalin......anak aku sebelah petang semuanya lelaki dan semuanya lasak2....

naik penim aku nak melayan telatah mereka...ada yang pendiam, ada yang banyak cakap, ada yang nakal sangat....ada plak yg suka mengadu cakap tecer garang la macam2...tapi yang kelakarnya walau aku garang or marah diorang mcm mane pom tetap tak makan saman..kalo diam pom kejap je dah naik hantu balik....apa yang aku perasan mereka ni sangat takut kt guru yang yang berbadan besar sebab bila diorang kene marah kt kawan aku yg berbadan besar terus diorang diam...kadang2 untuk buat diorang dengar cakap aku..aku kene jerit.... tcer wannnnnnn........uishhh terus cakap...tcer tak nak bising dah n than terus diam...hak3 kelakar la diorang nih.......penat melayan 10 orang anak lelaki aku(sesi petang)..

diolog antara aku n anak2 sesi petang...

tcer suri: nak masuk kelas tcer wan x??
anak-anak: xnakkkk...
tcer suri: knape?
anak2: tcer wan garang..........
tcer suri: dah tu tcer suri xgarang ke??
anak2: tcer suri garang ckit, tcer wan garang banyak.....hak3...

kelakar sebenarnya mentaliti budak2 nih bila sseorang tu berbadan besar je mesti cakap orang tu garang...jadi tcer berbadan kecil walau segarang mane dia tetap kate xgarang...hahaha....walau dah penat aku marah kt diorang tetap cakap aku garang ckit...sedih....

kadang2 stress bila mengajar diorang tapi bila teringat kan tingkah laku mereka buat aku ketawa sendiri...comeynya mereka ni....haha...dan sekarang aku lebih teruja bila haziq danial anak aku sesi petang...dulu semua ckgu cakap dia ni susah sangat nak bukak mulut bila belajar, masa solat, baca doa ke...kadang masa baca doa dia hanya gerakkan mulut je baca tak pom....tapi sekarang sejak aku selalu marah kat dia suh dia baca..hari2...sekarang ni dia la yang tak berhenti bercakap....tcer2..hacik2( dia masih bercakap pelat) kan...uish macam2 dia bercerita tuan kecik suara nyaring...walau xberapa nak faham apa yang dia cerita aku iya kan aje...

ni baru cerita anak petang...anak2 pagi lagi kelakar...hak3....dan yang paling mereka semuanya sweet sangat,...sayang mereka sangat2....(^_^)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...